Podpíšte Bratislavskú Výzvu (kliknite sem)

Zakladatelia moderného slobodomurárstva patrili medzi intelektuálne najväčšmi osvietených mysliteľov svojej doby. Pochopili, že ľudstvo vchádza do novej vývinovej etapy, ktorá sa uskutoční v celosvetovom meradle. V záujme jej priaznivého priebehu rozvinuli postupy iniciácie tak, aby umožňovali a pomáhali vnímať s úctou všetky minulé aj prítomné civilizácie.

Sústredili sa na

- schopnosť považovať rôznorodosť ľudí a kultúr za kladnú hodnotu,

- inšpiračnú silu tejto rôznorodosti,

- rozvoj človeka a ľudstva v duchu univerzálneho bratstva.

Slobodomurárstvo sa prežíva v lóži, ale nie je ohraničené na lóžu. Inak by si naši londýnski predkovia boli vytvorili klub, typickú britskú inštitúciu, namiesto toho, aby položili základy pre konfederáciu lóží. Tento vývoj nie je ukončený. Slobodomurárstvo je ešte stále potrebné.

Uvedomujeme si túto skutočnosť ?

Sme hodní tohoto dedičstva?

Môžu slobodní murári naďalej udržiavať v období "globalizácie" rozkol medzi Rádmi, keď dnes aj cirkvi hľadajú spoločnú reč?

Pozývam vás, aby ste sa zúčastnili tejto výmeny názorov na www.call-of-bratislava.com a podpísali Bratislavskú výzvu (stránka je v piatich jazykoch).

 

Bratislavská výzva

na zjednotenie všetkých slobodných murárov

 

Novodobé slobodné murárstvo zachováva starobylé tradície zasväcovania. Navyše má za cieľ slobodu myslenia a všeobecné bratstvo v duchu úcty k ľudskej rôznorodosti.

Andersonova Ústava z roku 1723, ktorá je spoločný východiskový bod všetkých slobodomurárskych hnutí, to vyjadruje nasledovne:

ZEDNÁŘ JE VÁZÁN příslušností k Rádu, aby byl poslušen mravního zákona; jestliže správně pochopil Umění, nebude nikdy hloupý atheista, ani bezbožný nedouk. Byli-li v dávných dobách zednáři povinni vyznávati náboženství svého národa, nechť bylo jakékoliv, jest nyní uznáváno za mnohem správnější, aby vyznávali ono náboženství, v němž jsou všichni lidé zajedno, neboť ponechává každému jeho přesvědčení: totiž aby byli dobří a poctiví muži, čestní a spravedliví, nechť se různí vyznáním nebo přesvědčením; proto jest zednářství pojítkem a prostředkem k založení věrného přátelství mezi těmi, kteří by si jinak byli zůstali cizími.

My, slobodní murári, chceme uskutočniť tento ideál.

V jeho mene žiadame našich volených predstaviteľov, aby prekonali svoje nezhody a postavili most ponad priepasť, ktorá oddeľuje slobodomurárske rády (obediencie) už takmer storočie.

Preto hlasujeme za vytvorenie
Svetovej konfederácie slobodomurárskych rádov, slobodných, nezávislých, rovných v práve a bratských.